Your generosity is changing lives

Koj kev pab nyiaj rau Vajtswv haujlwm muaj nqi heev.

10 I am the Lord All-Powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire ten percent into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing.[a] 11 I will also stop locusts[b] from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. 12 Everyone of every nation will talk about how I have blessed you and about your wonderful land. I, the Lord All-Powerful, have spoken! - Malachi 3:10-12 (CEV)

10 Nej yuavtsum nqa kom txwm ib feem kaum tuaj tso rau hauv lub Tuamtsev, kom thiajli yuav muaj noj nplua-mias nyob rau hauv. Ciali sim ua li Kuv hais maj, nej yeej yuav pom tias Kuv yuav qhib roojntug nchuav koobhmoov ntau nplua-mias los rau nej. *11 Kuv yuav tsis pub kab noj nej tej qoobloo, thiab nej tej txivhmab los yuav txi ncw. 12 Thaum ntawd txhua haivneeg yuav hu nej ua cov tibneeg uas tau koobhmoov, rauqhov nej lub tebchaws yog lub uas tau zoo noj tau zoo nyob. - Malakis 3:10-12

Mobile-giving app
Give using theĀ our Church App.