Welcome to Twin Cities Alliance!
Zoo siab tau ntsib koj hnub no.

Welcome to Twin Cities Alliance Church.  We have two locations for ministry.  Our Maplewood campus is  located at: 1234 County Road B East, Maplewood, MN.  55109.  Our Brooklyn Center campus is located at: 6240 N. Aldrich Ave. - Brooklyn Center, MN. 55430.  We are part of a larger Christ-Centered Acts 1:8 family with Hmong District of the Christian and Missionary Alliance.

Keebkwm (History)

Pawg ntseeg Twin Cities Hmong Alliance raug tsim tsa xyoo 1991. 

Koomhaum Hmoob muaj lub zeeg muag tsim tsa pawg ntseeg thiab tau txib Kx. Txawj Kum Muas los pib tsim tsa pawg ntseeg no. 

Thaum pib yog muaj 3 tsevneeg los sib sau uake pehawm Vajtswv thiab pib mus coj tibneeg los ntseeg. Lub sijhawm pib sawvdaws kuj tuaj koom uake hauv ibtug lub tsev pehawm Vaajtswv, tsi ntev tom qab, muaj cov ntseeg ntxiv peb thiaj mus qhiv ib pawg ntseeg lub tuamtsev ua qhovchaw pehawm Vajtswv.  Vajtswv tau coj pawg ntseeg huamvam thiab nyob ruaj khov. Xyoo 2003 pawg ntseeg yuav tau lub tuamtsev tamsim no los ua qhovchaw pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv haujlwm.

Pawg ntseeg Hmong Community Alliance raug tsim tsaa lub 2 hlis tim 18, xyoo 1995.  Nkag Foom (Xauv Yig) Yaaj, yog tug pib pawg ntseeg huv tsev. Pawg ntseeg koom siv Northbrook Alliance lub tuamtsev lug txug rau xyoo 10/2/2018.  Pawg ntseeg Northbrook Alliance tau kaw hab muab lub tuamtsev muag rua peb $250,000.  

Lub 8/6/2023 ob pawg ntseeg tau lug koom uake pehawm Vaajtswv hab koomteg lug ua Vaajtswv dlejnum.  Lub npe rau pawg ntseeg tshab yog Twin Cities Alliance church hab muaj ob qhov chaw pehawm Vaajtswv hab ua dlejnum uake.

 

Hmong District (HKM) C&MA (Koomhaum Qibsiab)
Our Visions
Peb lub Zeem muag

Kom peb yog ib pawg ntseeg uas muaj txojkev Pehawm Vajtswv tseeb, cog kev Sibhlub Sibraug zoo, cobqhia Thwjtim, cov ntseeg koomtes ua Dejnum, thiab koomtes xa Moo Zoo.