Welcome to Twin Cities Hmong Alliance!
Zoo siab tau ntsib koj hnub no.

Welcome to Twin Cities Hmong Alliance Church, located in beautiful Maplewood, MN.  We are part of a larger Christ-Centered Acts 1:8 family with Hmong District of the Christian and Missionary Alliance.

Twin Cities Hmong Alliance raug tsim tsa xyoo 1991. 

Koomhaum Hmoob muaj lub zeeg muag tsim tsa pawg ntseeg thiab tau txib Kx. Txawj Kum Muas los pib tsim tsa pawg ntseeg no. 

Thaum pib yog muaj 3 tsevneeg los sib sau uake pehawm Vajtswv thiab pib mus coj tibneeg los ntseeg. Lub sijhawm pib sawvdaws kuj tuaj koom uake hauv ibtug lub tsev pehawm Vaajtswv, tsi ntev tom qab, muaj cov ntseeg ntxiv peb thiaj mus qhiv ib pawg ntseeg lub tuamtsev ua qhovchaw pehawm Vajtswv.  Vajtswv tau coj pawg ntseeg huamvam thiab nyob ruaj khov. Xyoo 2003 pawg ntseeg yuav tau lub tuamtsev tamsim no los ua qhovchaw pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv haujlwm.

Hmong District (HKM) C&MA (Koomhaum Qibsiab)
Our Visions
Peb lub Zeem muag

Kom peb yog ib pawg ntseeg uas muaj txojkev Pehawm Vajtswv tseeb, cog kev Sibhlub Sibraug zoo, cobqhia Thwjtim, cov ntseeg koomtes ua Dejnum, thiab koomtes xa Moo Zoo.