Welcome to Twin Cities Alliance

Zoo siab koj tuaj saib peb.

Learn More
Church Announcements
Pawg Ntseeg kev tshajtawm

Weekly Announcement

CLICK HERE NIAS NTAWM NO
Txivtsev & Namtsev
Christmas Gathering

Date: 12/16/2023

Time: 10am - 3pm

Location: Brooklyn Center campus

 

Note: Txivtsev, please bring a gift of $20 +

Hmong District Area of Ministry 4

Christmas Celebration Collaboration
4 Reasons for Hope
December 2023

Please join us to celebrate Christmas season 2023 - "4 Reasons for Hope" - "4 Yaam Kev Casab"

New Year's Eve Gathering
Zuv Mo tog txais xyoo tshab 2024

Npaj siab tuaj nrog peb zov hmo xa lub xyoo laus thiab txais tos lub xyoo tshiab 2024.

Dinner Pot-luck, Bring a dish to share.

5pm to mid-night

(Maplewood campus)

Get our Mobile App!
Txuas peb lub App!