Slideshow image
Slideshow image
nav image
nav image

How is your Faith journey? Are you facing a season os dryness?

We pray that this Message series will revive your faith to continue the Jounrney.

 

Koj txoj kev ntseeg zoo li cas lawm? Koj puas ntsib tej yam uas ua rau koj txoj kev ntseeg qhuav lawm?

Peb thov Vajtswv pab kom Vajtswv Txojlus uas peb npaj yuav kawm uake yuav txhawb tau peb txoj kev ntseeg kom rov muaj zog mus kom txog Vajtswv lub Tebchaws.