A Family where you belong!
Koom nrog Vajtswv tsevneeg!

Yog koj nrhiav ib pawg ntseeg ua lub chaw pehawm Vajtswv, sibhlub sibpab, thiab muaj txoj kev sib hlub koomsiab ua Vajtswv txoj haujlwm.  Yog Vajtswv tau muab tswvyim kev txawj ntse rau koj thiab koj txaus siab yuav siv koj lub tswvyim, dagzog thiab kev hlub rau Vajtswv lub tebchaws, kavtsij npaj siab los nrog peb koomsiab pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv teg haujlwm uake.

To apply for membership, please complete the application (below) and return to church office or the completed membership application can be emailed to tchac@outlook.com

Membership Application